ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ವರವಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ!

12 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ರುವ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ .
ಇಲ್ಲಿ ಮಾಳವೀ ಮಲ್ಲೆಶ್ವರರು ವರವಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಮದಿಂದ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಛಂದ!
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಜಲಾಶಯ.
ಗೋಪುರದೆಂದೂ ಸಂಭ್ರಮವೇ!
ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ವಾದ ಕಂಬಗಳು.


ವಿಶಾಲ ವಾದ ಮಂಟಪ
ಕೂತಿರುವ ಭಂಗಿಮೆ ಯಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರ.
ಯಾ ಊರಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಯರು!
ಹಳೆಕಲ್ಲು, ಹೊಸ ಗ್ರಾನೈಟು
ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಗುಡಿಗೆ , ಪಕ್ಕದ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ನಡುವೆ ಹಾದಿ.
ಜೀವರಾಶಿಯ ಹಸಿವಿ ನೀಗಿಸುವ ಹಸಿರು ಬಂಗಾರ!ಇನ್ನಷ್ಟು ವಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೋ ಗಳು, ವೀಡಿಯೋ , ಸಮಾಚಾರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿತ್ರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
https://karnatakatravel.blogspot.in/2013/08/varavina-malleshwara-temple.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ದಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ, ಕೈಕೇಯಿ ಇಬ್ಬರೂ- ರಾಮನ ವನ ಗಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನುರಾಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
ಕೌಸಲ್ಯ ಸುತನಾದ ರಾಮದೇವರು, ಕೈಕೇಯಿ ಪುತ್ರನಾದ ಭರತ ಧರ್ಮಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವುದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ಸುಮಿತ್ರ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ.
ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಆದ ಸುಮಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನುರಿಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನುರಾಗುವುದು ಇದೆ.
ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಕಾಣುವುದು ವಿಶೇಷವೇನಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವೇನಾದರೂ
ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.